Algemene voorwaarden


1 Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Opdrachtnemer: "T1 Nederland " en "T1 Telecom", hierna genoemd T1

2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot levering van goederen danwel diensten.


2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met T1 gesloten overeenkomsten, van welke aard ook, en alle eventueel daaruit voortvloeiende geschillen.

2.2 Algemene voorwaarden van opdrachtgever zjin eerst van toepassing nadat deze door T1 nadrukkelijk zijn aanvaard.


3 Offertes/Opdrachten/Overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven van T1 in welke vorm ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.

3.2 Elke opdracht of wijziging van een eerder gegeven opdracht, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling gedaan, bindt T1 eerst na schriftelijke bevestiging daarvan. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging heeft gereclameerd, wordt de opdrachtbevestiging geacht de opdracht en/of de wijziging daarvan juist en volledig weer te geven.


4. Levering

4.1 Alle leveringen geschieden voor rekening en risico van opdrachtgever.

4.2 Alle levertijden zijn indicatief, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. T1 is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele overschrijding van deze termijn.

4.3 Na (af-)levering door of namens T1 draagt opdrachtgever alle risico’s, zoals o.a. voor verlies, beschadiging of vergaan, ongeacht de oorzaak daarvan.

4.4 Reparaties c.q. werkzaamheden tot een bedrag van 350,-- Euro (excl. BTW) worden uitsluitend tegen contante betaling uitgevoerd.


5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle door T1 geleverde goederen, ongeacht waar deze zich bevinden, blijven eigendom van T1, totdat opdrachtgever heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen terzake bedoelde levering, inclusief eventueel verschuldigde rente en kosten.

5.2 Indien een derde aan T1 in eigendom verbleven goederen in beslag doet nemen, zal opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen. Kosten, ter bewaring van de rechten van T1 in verband met beslaglegging komen voor rekening van opdrachtgever.

5.3 Indien T1 in eigendom verbleven zaken terugvordert, is opdrachtgever verplicht de desbetreffende zaken onverwijld aan T1 ter beschikking te stellen, onverminderd de overige aan T1 toekomende rechten.


6. Annulering

6.1 Indien opdrachtgever voor de datum van levering de order annuleert, zal deze aan T1 annuleringskosten verschuldigd zijn, welke kosten 20% van de te leveren goederen en/of diensten bedragen.

6.2 In geval van gedeeltelijke annulering zijn voormelde annuleringskosten verschuldigd over het geannuleerde gedeelte.

6.3 Onverminderd voormelde kosten behoudt T1 het recht om daadwerkelijke schade en kosten als gevolg van annulering te vorderen.


7. Garantie/Reclame

7.1 T1 verstrekt garantie op afgeleverde goederen en/of diensten gedurende 1 jaar vanaf datum levering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor software gelden de garantievoorwaarden en bepalingen, opgesteld door de software-fabrikanten en/of leveranciers.

7.2 De garantie omvat vervanging van onderdelen in geval van materiaal- en/of fabricagefouten. De garantie omvat niet de vervanging van verbruiksartikelen. Vervangen apparatuur of onderdelen daarvan worden eigendom van T1. De garantie geldt uitsluitend voor Nederland. Defecte apparatuur dient door opdrachtgever bij T1 danwel op een nader door T1 gegeven adres te worden afgeleverd.

7.3 De garantie vervalt indien:

- werkzaamheden (o.a. reparaties, veranderingen of uitbreidingen) aan apparatuur worden verricht door derden zonder expliciete instemming en goedkeuring van T1;

- Apparatuur wordt verwaarloosd danwel onvoorzichtig of ondeskundig wordt gebruikt, onderhouden, behandeld of aangesloten;

- Type-nummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd of veranderd.

7.4 De garantieverplichting strekt uitsluitend tot het voorgaande en geeft de opdrachtgever generlei recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7.5 T1 is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor reeds geinstalleerde programma’s en opgeslagen data op datadragers. Opdrachtgever dient hiervan alvorens de hardware aan T1 ter reparatie aan te bieden zelf een back-up te maken.

7.6 Reclames betreffende afgeleverde goederen of geleverde diensten danwel ten aanzien van facturen dienen binnen 8 dagen na levering cq. voltooiing respectievelijk na de factuurdatum schriftelijk te worden ingediend, zulks onder nauwkeurige omschrijving van de klachten en/of gebreken. Indien de klacht door T1 gegrond wordt geacht heeft opdrachtgever uitsluitend het recht op herstel. Reclames geven opdrachtgever niet het recht tot opschorting van de betalingsverplichtingen dan wel tot verrekening met de verschuldigde opdrachtsom.

7.7 Na het verstrijken van de voormelde termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen en wordt opdrachtgever geacht de geleverde goederen c.q. diensten dan wel de factuur te hebben goedgekeurd.


8. Aansprakelijkheid

8.1 T1 aanvaardt geen verantwoordelijkheid cq. aansprakelijkheid voor de schade als gevolg van onjuiste gegevens of informatie, verstrekt door of namens opdrachtgever.

8.2 T1 is niet aansprakelijk voor schade van derden, welke is ontstaan door feitelijke aanwezigheid en/of gebruik van apparatuur. Terzake wordt T1 volledig gevrijwaard door opdrachtgever.


9. Overmacht.

9.1 In geval T1 door onvoorziene omstandigheden en/of overmacht niet in staat is de overeengekomen goederen of diensten te leveren, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat nakoming weer mogelijk is. Ingeval van overmacht zal T1 daarvan onverwijld mededeling doen aan opdrachtgever.

9.2 Indien T1 door overmacht blijvend niet in staat is de opdracht uit te voeren, is zij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, in welk geval de opdrachtgever geen recht heeft op enige schadevergoeding.

9.3 T1 is gerechtigd betaling te vorderen van werkzaamheden, die reeds bij de uitvoering van de opdracht zijn verricht, voordat de overmachtsveroorzakende omstandigheid zich voordeed.


10. Verzuim

10.1 Bij niet-nakoming door opdrachtgever van enige contractuele verplichtingen jegens T1, alsmede ingeval van surseance van betaling, faillissement, beslaglegging, onder curatele stelling en liquidatie van opdrachtgever en/of diens onderneming, wordt iedere vordering van T1 door dat enkele feit dadelijk en ineens opeisbaar.

10.2 In geval van niet-nakoming zijdens opdrachtgever zoals in het voorgaande artikel omschreven is T1, onverminderd het recht op nakoming en schadevergoeding, tevens gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling, hetzij uitvoering van de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.


11. Betaling

11.1 Betaling van de overeengekomen opdrachtsom dient door opdrachtgever te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

11.2 Alvorens een opdracht te aanvaarden is T1 gerechtigd een voorschotbetaling te vorderen danwel vooraf voldoende zekerheid van betaling te verlangen.

11.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de hierboven genoemde termijn het verschuldigde bedrag heeft betaald, is deze van rechtswege in verzuim en heeft T1, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, recht op een boeterente ter hoogte van 2% per maand over de verschuldigde hoofdsom, onverminderd het recht op de alsdan geldende wettelijke rente, zulks te rekenen vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de algehele voldoening.

11.4 Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en buitengerechtelijke incassering van de verschuldigde vordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van EUR 100,--

11.5 Opdrachtgever kan zich jegens T1 nimmer beroepen op verrekeningen danwel compensatie.


12. Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Op alle met T1 gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

12.2 Ten aanzien van geschillen voortvloeiende uit of verband houdend met een met T1 gesloten overeenkomst is uitsluitend bevoegd de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter binnen het arrondissement alwaar opdrachtnemer is gevestigd.